Tiếng Anh 5- Cô Hương- Đã kết thúc

Giáo viên phụ trách: Đặng Lan Hương

Tiếng Anh
 • Buổi 1. Hệ thống kiến thức kỳ 2 (Unit 11-20) + Trọng điểm kiến thức học kỳ I (Unit 1-10)
 • Buổi 2. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyện thi vào lớp 6: Dạng bài Phát âm và trọng âm
 • Buổi 3. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyện thi vào lớp 6: Dạng bài Từ vựng và Dạng bài kiểm tra kiến thức Khoa học-Xã hội với Wh-question
 • Buổi 4. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyên thi vào lớp 6: Dạng bài ngữ pháp: Mạo từ, Danh từ, Tính từ, Hạn định từ, Giới từ
 • Buổi 5. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyên thi vào lớp 6: Dạng bài ngữ pháp: Thì hiện tại thường, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn, thì tương lai gần
 • Buổi 6. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyên thi vào lớp 6: Dạng bài ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu + Câu so sánh
 • Buổi 7. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyện thi vào lớp 6: Dạng bài tìm lỗi sai
 • Buổi 8. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyện thi vào lớp 6: Dạng bài đọc hiểu + Viết lại câu
 • Buổi 9. Hệ thống kiến thức trọng điểm và luyện thi vào lớp 6: Cách viết bài luận, viết đoạn văn
 • Buổi 10. Tổng kết và kiểm tra.
 • Unit 15: What would you like to be in the future? (Part 1)
 • Unit 15: What would you like to be in the future? (Part 2)
 • Review (Ôn tập kiểm tra giữa học kì II)
 • Unit 16: Where’s the post office? (Part 1)
 • Unit 16: Where’s the post office? (Part 2)
 • Unit 17: What would you like to eat? (Part 1)
 • Unit 17: What would you like to eat? (Part 2)
 • Unit 18: What will the weather be like tomorrow?
 • Unit 19: Which place would you like to visit?
 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Mô tả