Tiếng Anh 3- Cô Hương- Đã kết thúc

Giáo viên phụ trách: Đặng Lan Hương

Tiếng Anh
 • Buổi 1. Ôn tập kiến thức học kỳ 2 (Unit 11-Unit 20)
 • Buổi 2. Ôn thi cuối năm: Trọng điểm kiến thức học kỳ 1 và học kỳ 2
 • Buổi 3. Hệ thống kiến thức trọng điểm: Cách phát âm theo IPA: nguyên âm đơn và nguyên âm đôi
 • Buổi 4. Hệ thống kiến thức trọng điểm: Cách phát âm theo IPA: phụ âm và phát âm s và es.
 • Buổi 5. Tổng kết và kiểm tra. Tổng quan định hướng kiến thức tiếng anh lớp 4
 • Unit 15: Do you have any toys? (Part 1)
 • Unit 15: Do you have any toys? (Part 2)
 • Review (Ôn tập giữa học kì II)
 • Unit 16: Do you have any pets? (Part 1)
 • Unit 16: Do you have any pets? (Part 2)
 • Unit 17: What toys do you like? (Part 1)
 • Unit 17: What toys do you like? (Part 2)
 • Unit 18: What are you doing? (Part 1)
 • Unit 18: What are you doing? (Part 2)
 • Unit 19 + Unit 20

Mô tả