Toán 7- Thầy Dương

Giáo viên phụ trách: Thầy Tùng Dương

Toán
 • Buổi 1
 • Hai đường thẳng song song
 • Buổi 5
 • Buổi 1: Ôn tập số tự nhiên
 • Buổi 2: Ôn tập một số hình phẳng trong thực tiễn
 • Buổi 3: Ôn tập số nguyên
 • Buổi 4: Ôn tập tính chất chia hết của số tự nhiên, số nguyên
 • Buổi 5: Ôn tập các hình hình học cơ bản
 • Buổi 6: Ôn tập phân số, số thập phân
 • Buổi 7: Tập hợp các số hữu tỉ
 • Buổi 8: Các góc ở vị trí đặc biệt
 • Buổi 9: Phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
 • Buổi 10: Tia phân giác của một góc

Mô tả