Toán 6- Thầy Đô

Giáo viên phụ trách: Thầy Cao Đô

Toán
  • Buổi 1: Ôn tập phân số và số thập phân
  • Buổi 2: Ôn tập tỉ số và tỉ số phần trăm
  • Buổi 3: Ôn tập một số dạng toán điển hình
  • Buổi 4: Tập hợp và phần tử
  • Buổi 5: Tập hợp số tự nhiên
  • Buổi 6: Số La Mã và thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
  • Buổi 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
  • Buổi 8: Thứ tự thực hiện phép tính
  • Buổi 9: Một số hình phẳng trong thực tiễn và chu vi, diện tích một số tứ giác
  • Buổi 10: Tính đối xứng trong thực tiễn và ôn tập tổng hợp

Mô tả