Toán 4 - Cô My

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Trà My

Toán
  • Buổi 1. Ôn tập các số đến 100 000
  • Buổi 2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
  • Buổi 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
  • Buổi 4. Biểu thức có chứa một chữ
  • Buổi 5. Biểu thức có chứa một chữ (Luyện tập)
  • Buổi 6. Các số có sáu chữ số
  • Buổi 7. Các số có sáu chữ số (Luyện tập)
  • Buổi 8. Hàng và lớp
  • Buổi 9. So sánh các số có 6 chữ số
  • Buổi 10. Triệu và lớp triệu

Mô tả