Toán 4- Cô My

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Trà My

Môn Toán
  • So sánh phân số, phép cộng phân số
  • Phép trừ phân số
  • Phép nhân phân số
  • Tìm phân số của một số, phép chia
  • Ôn tập giữa học kì II
  • Hình thoi, diện tích hình thoi
  • Giới thiệu tỉ số, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
  • Tỉ lệ bản đồ, ứng dụng tỉ lệ bản đồ

Mô tả