Toán 3- Cô Hằng

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Hằng

Tiểu học
  • Buổi 1. Ôn tập các số trong phạm vi 1000
  • Buổi 2. Ôn tập về phép nhân, phép chia
  • Buổi 3. Ôn tập về hình học, đại lượng
  • Buổi 4. Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
  • Buổi 5. Bảng nhân 3; Bảng chia 3, Bảng nhân 4; Bảng chia 4, Tìm thừa số trong một tích
  • Buổi 6. Bảng nhân 6; Bảng chia 6, Bảng nhân 7; Bảng chia 7, Tìm số bị chia trong phép tính chia
  • Buổi 7. Bảng nhân 8; Bảng chia 8, Bảng nhân 9; Bảng chia 9, Tìm số chia
  • Buổi 8. Một phần mấy – Luyện tập chung
  • Buổi 9. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
  • Buổi 10. Ôn tập và kiểm tra

Mô tả