Tiếng Việt 5- Cô Tú Anh

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Ngọc Tú Anh

Tiếng Việt
  • Buổi 1. Ôn tập đọc hiểu
  • Buổi 2. Ôn tập về từ (Từ đơn – Từ phức và Từ ghép – Từ láy)
  • Buổi 3. Ôn tập về từ (Danh từ - Động từ - Tính từ)
  • Buổi 4. Ôn tập phân loại câu theo mục đích nói
  • Buổi 5. Ôn tập về Trạng ngữ
  • Buổi 6. Ôn tập văn miêu tả
  • Buổi 7. Ôn tập tổng hợp
  • Buổi 8. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa
  • Buổi 9. Từ đồng âm – Từ nhiều nghĩa
  • Buổi 10. Đại từ và quan hệ từ

Mô tả