Tiếng Việt 5- Cô Tú Anh- Đã kết thúc

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Ngọc Tú Anh

Tiếng Việt
  • Ôn tập câu ghép
  • Tổng ôn cách nối các vế câu ghép
  • Liên kết câu
  • Luyện đề văn tả cây cối
  • Ôn tập giữa học kì 2
  • Luyện đề văn tả con vật
  • Ôn tập về dấu câu
  • Luyện đề văn tả cảnh
  • Luyện đề văn tả người
  • Ôn tập cuối học kì 2

Mô tả