Tiếng Việt 3- Cô Hằng- Đã kết thúc

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Hằng

Tiếng Việt
 • Chủ điểm “Sáng tạo”
 • Chủ điểm “Nghệ thuật”
 • Mở rộng vốn từ “Nghệ thuật”.
 • Chủ điểm “Lễ hội”.
 • Mở rộng vốn từ “Lễ hội”.
 • Ôn tập giữa học kì 2
 • Chủ điểm “Thể thao”.
 • Mở rộng vốn từ “Thể thao”
 • Chủ điểm “Ngôi nhà chung”.
 • Mở rộng vốn từ về các quốc gia.
 • Ôn tập cuối năm

Mô tả