Tiếng Việt 3- cô Hằng

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Hằng

Tiếng Việt
  • Buổi 1. Ôn tập về các loại từ
  • Buổi 2. Ôn tập về kiểu câu
  • Buổi 3. Ôn tập chung
  • Buổi 4. Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động. Viết tin nhắn
  • Buổi 5. Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
  • Buổi 6. Từ chỉ hoạt động; Câu nêu hoạt động.
  • Buổi 7. Mở rộng vốn từ về mùa hè; Dấu hai chấm
  • Buổi 8. Mở rộng vốn từ về Nhà trường; Câu hỏi
  • Buổi 9. Ôn tập về loại từ, kiểu câu
  • Buổi 10. Ôn tập và kiểm tra

Mô tả