Tiếng Anh 5- Cô Uyên

Giáo viên phụ trách: Lê Thị Thái Uyên

Tiếng Anh
  • Buổi 1. Đại từ nhân xưng & Tính từ sở hữu
  • Buổi 2. Story time: They love him all the same
  • Buổi 3. Danh từ & Lượng từ
  • Buổi 4. Story time: New school
  • Buổi 5. Thì hiện tại đơn
  • Buổi 6 + 7. Thì hiện tại tiếp diễn
  • Buổi 8. Story time: The animal shelter
  • Buổi 9. Thì quá khứ đơn
  • Buổi 10. Ôn tập và kiểm tra

Mô tả