Tiếng Anh 4 - Cô Dung

Giáo viên phụ trách: Cô Mai Dung

Tiếng Anh
  • Buổi 1. Chủ ngữ và động từ tobe
  • Buổi 2. Story time: Welcome to my home
  • Buổi 3. Vị trí và số lượng
  • Buổi 4. Story time: Welcome animals
  • Buổi 5. Sở thích và khả năng
  • Buổi 6. Mini Test & Story time: This is my body
  • Buổi 7. Cấu trúc hỏi hoạt động đang diễn ra
  • Buổi 8. Story time: In the park
  • Buổi 9. Cấu trúc hỏi và trả lời về đồ ăn/ đồ uống
  • Buổi 10. Mini Test & Story time: May I take your order?

Mô tả