Tiếng Anh 3 - Cô Dung

Giáo viên phụ trách: Cô Mai Dung

Tiếng Anh
  • Buổi 1. Giao tiếp
  • Buổi 2. Story time: Feelings and emotions.
  • Buổi 3. Cấu trúc hỏi và trả lời về đồ vật và số lượng
  • Buổi 4. Story time: Shapes
  • Buổi 5. Cấu trúc hỏi và trả lời về sở thích
  • Buổi 6. Story time: The candy house. & Mini-test
  • Buổi 7. Cấu trúc giới thiệu về trang phục
  • Buổi 8. Story time: Froggy gets dressed.
  • Buổi 9. Cấu trúc hỏi và trả lời về động vật hoang dã
  • Buổi 10. Story time: Plans of animals & Test

Mô tả