KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương

Giáo viên phụ trách: Đỗ Quyên

Khoa học tự nhiên

Mô tả